Smluvní podmínky služby IP Defender

Děkujeme vám za používání našich aplikací a služeb („služby“). Služby poskytuje Daniel Ševčík („provozovatel“) se sídlem na adrese Holandská 4, 101 00 Praha 10, ČR.

Užíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Nabídka našich služeb je široká, a na některé se proto mohou vztahovat dodatečné podmínky nebo požadavky (včetně omezení věku). Dodatečné podmínky budou k dispozici spolu s příslušnými službami. Pokud tyto služby použijete, stávají se dodatečné smluvní podmínky součástí smluvních ujednání mezi oběma stranami.

Využívání služeb

Při používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami, které jsou v rámci služeb k dispozici.

Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby smíte vyžívat jen v mezích platných právních předpisů, včetně platných právních předpisů pro omezení exportu a opětovného exportu. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného jednání.

Používáním služeb nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Obsah služeb nemůžete používat, pokud nezískáte svolení jeho vlastníka nebo jiný pokud tak není povoleno příslušnými právními předpisy. Tyto podmínky vám neudělují právo používat žádné značky ani loga používaná v našich službách. Neodstraňujte, nezakrývejte ani neupravujte žádné právní doložky či oznámení, které se v našich službách zobrazují nebo jsou s nimi dodávány.

Ve službách se zobrazuje i obsah, který nepatří provozovateli. Za tento obsah odpovídají pouze subjekty, které jej zveřejňují. Obsah můžeme kontrolovat, abychom určili, zda je legální, přesný a aktuální a splňuje naše zásady, a pokud se domníváme, že naše zásady nebo právní předpisy porušuje, můžeme obsah odstranit nebo zamezit jeho zobrazování. Berte prosím na vědomí, že výše uvedené neznamená, že obsah prověřujeme.

V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit.

Některé z našich služeb jsou dostupné pro mobilní zařízení. Nepoužívejte tyto služby způsobem, který by rozptyloval vaši pozornost a vedl k nedodržování dopravních a bezpečnostních předpisů.

Váš účet IP Defender

K použití některých našich služeb budete potřebovat účet IP Defender. Můžete vytvořit vlastní účet IP Defender.

Aby byla zaručena bezpečnost vašeho účtu IP Defender, heslo nikomu neprozrazujte. Za aktivitu probíhající na nebo prostřednictvím vašeho účtu IP Defender nesete plnou odpovědnost. V aplikacích třetích stran nepoužívejte stejné heslo jako pro účet IP Defender. Jestliže zjistíte jakékoli neoprávněné použití svého hesla či účtu IP Defender, neprodleně informujte provozovatele.

Ochrana osobních údajů a autorských práv

Použitím našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s tím, že provozovatel může tyto údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů využívat.

Váš obsah (včetně e-mailů) analyzují naše automatizované systémy, abychom vám mohli nabídnout funkce služeb relevantní přímo pro vás, například přizpůsobené výsledky vyhledávání, personalizované reklamy a detekci spamu a malwaru. K této analýze dochází při odeslání, přijetí a uložení obsahu.

Pokud máte účet IP Defender, můžeme v našich službách zobrazit vaše jméno uvedené v profilu, profilovou fotku a akce provedené ve službách IP Defender nebo v aplikacích třetích stran propojených s vaším účtem IP Defender. K těmto zobrazením může dojít i v reklamním a jiném komerčním kontextu.

O softwaru v rámci služeb

Pokud služby požadují nebo obsahují software ke stažení, může se tento software po zveřejnění nové verze nebo funkce automaticky aktualizovat. Některé služby (nikoli však všechny) umožňují vlastní úpravy nastavení automatických aktualizací.

Provozovatel vám uděluje osobní, celosvětově platnou, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání softwaru, který vám provozovatel poskytuje jako součást služeb. Výhradním účelem této licence je umožnit vám používat služby a využívat jejich přínosy způsobem povoleným v těchto smluvních podmínkách. Žádnou část našich služeb ani softwaru, který tyto služby zahrnují, nesmíte kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat a také nesmíte provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) takového softwaru ani se pokoušet jej extrahovat. Výjimkou jsou případy, kdy jsou tyto zákazy v rozporu s právními předpisy nebo kdy k tomu máte od provozovatele písemné povolení.

Změny služeb a jejich ukončení

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit celou službu.

Ačkoli nás to bude mrzet, používání našich služeb můžete kdykoli ukončit. Provozovatel vám také může poskytování služeb kdykoli pozastavit nebo vytvořit či přidat k službám nová omezení.

Naše záruky a odmítnutí odpovědnosti

Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat. Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme.

PROVOZOVATEL ANI JEHO DODAVATELÉ ČI DISTRIBUTOŘI NEUVÁDĚJÍ V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI ŽÁDNÉ JINÉ KONKRÉTNÍ SLIBY NEŽ TY, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH. NAPŘÍKLAD SE V SOUVISLOSTI S OBSAHEM V RÁMCI SLUŽEB, S JEJICH KONKRÉTNÍMI FUNKCEMI, S JEJICH SPOLEHLIVOSTÍ, DOSTUPNOSTÍ ANI S JEJICH SCHOPNOSTÍ USPOKOJIT VAŠE POTŘEBY K NIČEMU NEZAVAZUJEME. SLUŽBY POSKYTUJEME „TAK, JAK JSOU“.

NAŠE SLUŽBY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, NAPŘÍKLAD ODVOZENÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. V ROZSAHU, KTERÝ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, SE ZŘÍKÁME VEŠKERÝCH ZÁRUK.

Odpovědnost za naše služby

POKUD TO PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, NEPONESE PROVOZOVATEL ANI JEHO DODAVATELÉ ČI DISTRIBUTOŘI ODPOVĚDNOST ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU TRŽEB, ZTRÁTU DAT, FINANČNÍ ZTRÁTY ANI ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ZA NÁHRADU ŠKODY SE SANKČNÍ FUNKCÍ.

V ROZSAHU, KTERÝ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, BUDE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE A JEHO DODAVATELŮ A DISTRIBUTORŮ ZA JAKÝKOLI NÁROK VZNESENÝ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK, VČETNĚ VEŠKERÝCH ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, OMEZENA VÝŠÍ ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA POUŽITÍ SLUŽEB ZAPLATILI (NEBO NA OPĚTOVNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, POKUD SE PRO TUTO MOŽNOST ROZHODNEME).

VE VŠECH PŘÍPADECH PLATÍ, ŽE PROVOZOVATEL ANI JEHO DODAVATELÉ ČI DISTRIBUTOŘI NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY, KTERÉ NELZE PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM PŘEDVÍDAT.

Používání našich služeb firmami

Pokud služby používáte v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami.

Informace o těchto podmínkách

Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na této stránce. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabudou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

Jestliže dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami, budou v rozporných bodech platit dodatečné podmínky.

Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a provozovatelem. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Informace o způsobech, jak kontaktovat provozovatele, naleznete na kontaktní stránce.